Đang tải...

Tiếng Anh
message zalo
Bộ sản phẩm dành cho lợn Bộ sản phẩm dành cho lợn

Bộ sản phẩm dành cho lợn

Bộ sản phẩm dành cho gà Bộ sản phẩm dành cho gà

Bộ sản phẩm dành cho gà

Bộ sản phẩm dành ngan, vịt Bộ sản phẩm dành ngan, vịt

Bộ sản phẩm dành ngan, vịt

Hỗn hợp cao cấp cho gà siêu thịt

Hỗn hợp cao cấp

Hỗn hợp cao cấp cho gà siêu thịt

từ 01 đến 14 ngày tuổi

Hỗn hợp cao cấp cho gà siêu thịt

Hỗn hợp cao cấp

Hỗn hợp cao cấp cho gà siêu thịt

từ 01 đến 14 ngày tuổi

Hỗn hợp cao cấp cho gà gột

Hỗn hợp cao cấp

Hỗn hợp cao cấp cho gà gột

Từ 01 đến 28 ngày tuổi

Hỗn hợp cho gà thịt

Thức ăn hỗn hợp

Hỗn hợp cho gà thịt

từ 01 ngày tuổi đến xuất (dạng mảnh)

Hỗn hợp cho gà thịt

Thức ăn hỗn hợp

Hỗn hợp cho gà thịt

từ 22 ngày tuổi đến xuất (dạng viên)

Hỗn hợp cho gà thịt

Thức ăn hỗn hợp

Hỗn hợp cho gà thịt

Từ 01 đến 21 ngày tuổi

Hỗn hợp cao cấp cho gà siêu thịt

Hỗn hợp cao cấp

Hỗn hợp cao cấp cho gà siêu thịt

từ 15 đến 28 ngày tuổi

Hỗn hợp cao cấp cho gà siêu thịt

Hỗn hợp cao cấp

Hỗn hợp cao cấp cho gà siêu thịt

từ 15 đến 28 ngày tuổi

Hỗn hợp cho gà thịt

Thức ăn hỗn hợp

Hỗn hợp cho gà thịt

từ 22 đến 42 ngày tuổi

Hỗn hợp cao cấp cho gà siêu thịt

Hỗn hợp cao cấp

Hỗn hợp cao cấp cho gà siêu thịt

từ 29 ngày tuổi đến xuất

Hỗn hợp cao cấp cho gà siêu thịt

Hỗn hợp cao cấp

Hỗn hợp cao cấp cho gà siêu thịt

Từ 29 ngày tuổi đến xuất

Hỗn hợp cho gà thịt

Thức ăn hỗn hợp

Hỗn hợp cho gà thịt

Từ 42 ngày tuổi đến xuất

Thông báo
Đóng